Prima pagină Despre proiect Centru de presă Cursuri Licitaţii Sondaj Contact

Stimată Doamnă Profesoară,
Stimate Domnule Profesor,

Universitatea „Tibiscus” din Timişoara realizează, în cadrul Proiectului „Centru de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în tehnici de predare multimedia” un studiu al cărui scop îl reprezintă surprinderea gradului de utilizare a tehnologiei multimedia în activitatea de predare în şcolile din regiunea Vest şi Nord-Vest a ţării noastre dar şi a nevoii de instruire a cadrelor didactice în acest domeniu.

Pentru realizarea acestui demers considerăm importantă opinia cadrelor didactice care desfăşoară activitate de predare la disciplinele matematică, informatică, fizică, chimie, biologie şi discipline tehnice.

Completarea chestionarului se face fie prin selectarea variantei de răspuns potrivite, fie prin completarea răspunsului în spaţiul special rezervat în acest scop. Pentru cazul în care unele întrebări nu corespund situaţiei dvs. a fost inclusă între variantele de răspuns şi varianta „Nu ştiu/nu răspund” pe care vă rugăm să o utilizaţi doar în situaţii excepţionale.

Vă asigurăm că răspunsurile Dv. sunt confidenţiale, prelucrate statistic şi utilizate numai pentru scopul acestei cercetări.

Vă mulţumim pentru colaborare.

1. Localizarea şcolii: Urban Rural

2. Nivelul de învăţământ: Gimnazial Liceal

3. Genul: Feminin Masculin

4. Vârsta (în ani împliniţi):

5. Sunteţi încadrat(ă) ca: Titular Suplinitor calificat Suplinitor necalificat

6. Vechimea la catedră:

7. Gradul didactic: Debutant Definitiv Gradul II Gradul I

8. Nivel studii: Facultate Curs postuniversitar Masterat Doctorat

9. Disciplina predată:

Matematică Informatică Fizică
Chimie Biologie Discipline tehnice

10. Aveţi acces regulat la un calculator: Da Nu Nu ştiu/Nu răspund

11. Vă rugăm să precizaţi cât de frecvent utilizaţi calculatorul în activitatea Dv. cotidiană?

Zilnic De 4-5 ori pe săptămână De 2-3 ore pe săptămână
O dată pe săptămână De câteva ori pe lună sau mai rar Nu ştiu/Nu răspund

12. Unde aveţi acces la calculator? (răspuns multiplu)

Acasă La şcoală     La prieteni La bibliotecă
Club calculatoare Alt loc, care Nu am acces

13. Pe o scală de la 1 la 5 (unde 1 este minim şi 5 maxim) vă rugăm să apreciaţi abilitatea personală de utilizare a calculatorului:
1 2 3 4 5 Nu ştiu/Nu răspund

14. Pe o scală de la 1 la 5 (unde 1 este minim şi 5 maxim) vă rugăm să apreciaţi abilitatea personală:

  1 2 3 4 5 Nu ştiu/
Nu răspund
a. de utilizare şi gestionare a fişierelor şi folderelor
b. de realizare a documentelor Word
c. de prelucrare statistică a datelor cu Excel
d. de prezentare grafică a datelor în Word şi Excel
e. de creare şi utilizare a unei prezentări
f. de creare a unei pagini Web
g. de utilizare a lecţiilor existente în Biblioteca AeL
h. de creare a lecţiilor şi testelor într-un format propriu
i. de utilizare a SmartBoardului
j. de navigare pe Internet

15. Şcoala în care vă desfăşuraţi activitatea este dotată cu un laborator de informatică?
Da Nu Nu ştiu/Nu răspund

16. În şcoala dumneavostră este utilizat calculatorul în cadrul procesului educativ?
Da Nu Nu ştiu/Nu răspund

17. În medie, în primul semestru al anului şcolar 2010-2011, la disciplina Dv., de câte ori aţi desfăşurat lecţii cu ajutorul calculatorului?

Niciodată De 1-3 ori De 4-6 ori De 7-9 ori De 10-12 ori De 13-15 ori De peste 16 ori Nu ştiu/Nu răspund

18. Vă rugăm să precizaţi unde desfăşuraţi lecţiile cu ajutorul calculatorului? (răspuns multiplu)

În laboratorul SEI (Sistem Educaţional Informatizat), cu AeL (sistem de instruire asistat de calculator)
Într-un laborator cu calculatoare, unde nu este instalat AeL (sistem de instruire asistat de calculator)
Într-o clasă obişnuită, cu un calculator şi videoproiector
În alt spaţiu. Unde?
Nu ştiu/nu răspund

19. Vă rugăm să apreciaţi în ce măsură aţi utilizat Dv. în primul semestru din anul şcolar 2010-2011 calculatoarele din şcoală pentru următoarele tipuri de activităţi:

  În mare măsură În mică măsură Deloc Nu ştiu/
Nu răspund
a. activităţi de predare-învăţare în laboratoarele SEI (Sistem Educaţional Informatizat)
b. testarea elevilor
c. utilizarea resurselor educaţionale (enciclopedii, biblioteci de imagini, dicţionare etc.)
d. informare în vederea pregătirii lecţiei
e. crearea de fişe de lucru pentru elevi, materiale informative, scheme, fişe de evaluare etc.
f. activităţi extracurriculare

20. Softul instalat pe calculatoarele din şcoala Dv. permite:

  În mare măsură În mică măsură Deloc Nu ştiu/
Nu răspund
a. realizarea de lecţii de informatică
b. realizarea de lecţii cu elevii, la alte discipline
c. navigarea pe Internet pentru informare şi documentare
d. consultarea bibliotecilor de resurse educaţionale, a dicţionarelor, enciclopediilor etc.
e. altceva, ce

21. Vă rugăm să identificaţi principalele dificultăţi în utilizarea calculatorului în şcoala Dv.

  În mare măsură În mică măsură Deloc Nu ştiu/
Nu răspund
a. insuficiente calculatoare/ laboratoare
b. probleme tehnice (în timpul desfăşurării lecţiilor)
c. rularea lentă a programului AeL
d. lipsa personalului calificat pentru întreţinerea reţelei
e. insuficienta pregătire a cadrelor didactice pentru utilizarea softului educaţional
f. software educaţional insuficient
g. timp insuficient pentru pregătirea lecţiei sau testului; dificultăţi în realizarea acestora
h. instalarea softurilor
i. conexiune Internet prea lentă
j. lipsa softului educaţional în limba română
k. laboratorul de informatică este supraîncărcat
l. interesul mic faţă de calculator în procesul educativ
m. lipsa informaţiilor privind oportunităţile de instruire pentru profesori
n. alta, care

22. Consideraţi importantă activitatea de formare continuă şi perfecţionare pentru cariera unui cadru didactic?
Da Nu Nu ştiu/Nu răspund

23. Care este importanţa pe care o acordaţi perfecţionării pentru dezvoltarea Dv. profesională? (acordaţi o notă de la 1 la 5, unde 1 = minim, iar 5 = maxim)
1 2 3 4 5 Nu ştiu/Nu răspund

24. Sunteţi interesat de activităţile de formare continuă şi de perfecţionare?
Da Nu Nu ştiu/Nu răspund

25. În ultimii 3 ani, aţi urmat vreun curs de pregătire profesională în domeniul IT?
Da Nu Nu ştiu/Nu răspund

26. Alegeţi cinci domenii de interes pentru Dv. în cazul parcurgerii unui program de formare în domeniul IT:
a. Birotică (MsOffice: Word, Excel, PowerPoint)
b. Documentare pe Internet
c. Estetica produselor multimedia
d. Crearea unei pagini Web (HTML, CSS)
e. Crearea lecţiilor şi testelor într-un format propriu (utilizare SmartBoard)
f. Grafică şi prelucrarea imaginilor (Adobe Photoshop)
g. Software dinamic pentru educație (GeoGebra)
h. Dezvoltarea aplicaţiilor multimedia (Flash)
i. Managementul clasei şi integrarea calculatorului în lecţia la clasă
j. Altceva, precizaţi

27. Universitatea „Tibiscus” din Timişoara va organiza pentru cadrele didactice din Regiunile de Dezvoltare Vest şi Nord-Vest, în mod gratuit, o serie de cursuri acreditate în domeniul utilizării tehnicilor de predare multimedia (56 de ore, 15 de credite). Vă rugăm să precizaţi dacă aţi fi interesat să participaţi la aceste sesiuni de instruire:
Da Nu Nu ştiu/Nu răspund

28. Dacă da, când credeţi că este mai potrivit pentru Dv. să aibă loc aceste sesiuni de instruire?

Comasat, în vacanţă În week-end, pe parcursul mai multor săptămâni
În cursul unei săptămâni Alta situaţie, care?

Numele complet:
Şcoala/Liceul:
Judeţul:
Localitatea:

Noutăţi
03.10.2016
CPTM „Centru de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în tehnici de predare multimedia” al Universitatii „Tibiscus” din Timisoara isi reia activitatea in toamna lui 2016 cu un curs imbunatatit destinat profesorilor din pre-universitar.
29.11.2013
Proiectul POSDRU - CPTM „Centru de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în tehnici de predare multimedia” al Universitatii „Tibiscus” din Timisoara s-a finalizat cu succes. Cursurile continua! CPTM este doritor sa colaboreze in continuare cu institutiile de invatamant preuniversitar pentru instruirea profesorilor de orice specializare din regiunea Vest in domeniul tehnologiilor ITC si al folosirii lor in activitatea la clasa.
16.07.2013
S-a aprobat prelungirea cu 6 luni a proiectului.
Noutăţi